Zásady kompenzačního fondu pro investory

KOMPENZAČNÍ/GARANČNÍ FOND PRO INVESTORY

ÚVOD

Společnost Nuntius Brokerage and Investment Services S.A. (dále jen "společnost") je nezávislá firma poskytující investiční služby pod dohledem Řecké komise pro kapitálové trhy (Hellenic Capital Market Commission - HCMC) a je členem Athénské burzy cenných papírů (Athens Stock Exchange – A.S.E.) na trzích s cennými papíry jakož i na trzích s deriváty. Společnost je zároveň členem Kompenzačního/Garančního fondu členů Athénské burzy cenných papírů (dále jen "Garanční fond") zřízeného na základě zákona č. 2533/1997 (dále jen "zákon") pro klienty řeckých investičních společností (CIF) a jiných investičních společností (IF), které nejsou úvěrovými institucemi.

GARANČNÍ FOND: JEHO ÚČEL A VÝZNAM (PRO INVESTIČNÍ SLUŽBY)

Garanční fond je neziskovou soukromou právnickou osobou s bezpečnostním charakterem a je pod dohledem HCMC. Jeho účelem je podpořit stabilitu a důvěryhodnost fungování na trhu s investičními službami vyplácením kompenzací investorům v případě pohledávek vzniklých během transakcí uskutečněných na regulovaných trzích nebo mimo ně. Garanční fond se řídí zákonem č. 3606/2007 a týká se zvláště chráněných hlavních a vedlejších investičních služeb uvedených v čl. 4 a finančních nástrojů uvedených v čl. 5.

Jednou z nejdůležitějších podmínek, aby Garanční fond poskytl investorovi krytí, je prokázané neplnění závazků Poskytovatele investičních služeb (Investing Services Provider –I.S.P.). Tato neschopnost plnění musí být stvrzena rozhodnutím HCMC. Trvalá nebo nezvratná neschopnost I.S.P. znamená, že společnost provedla zvláštní finanční likvidaci nebo soudním rozhodnutím vyhlásila bankrot.

V případě prokázané neschopnosti I.S.P. (a splněním zároveň všech dalších podmínek, které zákon vyžaduje) Garanční fond aktivuje svůj mechanismus a má povinnost a) vrátit investorům dlužný kapitál nebo kapitál, který jim náleží, a který I.S.P. drží jejich jménem, nebo b) vrátit investorům finanční instrumenty, které jim náleží, a které I.S.P. drží, spravuje nebo zpracovává jejich jménem.

Aby byla zajištěna kompenzace investora a zabránilo se tak jakémukoli narušení trhu, je pro všechny členy Athénské burzy zákonem dána povinnost být registrován/účastnit se Garančního fondu. Ten, pro zabezpečení investičních služeb, pokrývá kompenzace klientům až do výše 30 000 eur. Výše uvedená náhrada není poskytnuta, pokud byl investor dříve kompenzován likvidací majetku I.S.P. proti kterému investor uplatňuje pohledávku. Tato povinnost kompenzace Garančního fondu vůči investorům je doplňující, komplementární a omezená.

CHRÁNĚNÉ INVESTIČNÍ SLUŽBY & FINANČNÍ INSTRUMENTY

Garanční fond podle zákona č. 2533/1997 a v souladu se zákonem č. 3606/2007 poskytuje kompenzaci investorům pouze za uvedené investiční služby pro níže zmíněné finanční instrumenty v rámci přeshraniční činnosti I.S.P. uvedené v čl. 31 a 33 zákona č. 3606/2007 (použití pasu nebo zřízení poboček).

Investoři proto nejsou kompenzováni Garančním fondem za nechráněné investiční služby, ani za investiční služby poskytované I.S.P. nezahrnuté do jeho provozní licence.

  • Investiční služby kryté Garančním fondem jsou uvedeny v odst. 1 a odst. 2 (a) čl. 4 zákona č. 3606/2007. Konkrétně:

(a) přijímání a předávání příkazů, spočívající v přijímání a předávání příkazů týkající se transakcí s finančními nástroji na účet klientů,

(b) provádění příkazů na účet klientů spočívající v jednání k uzavření smluv o nákupu nebo prodeji jednoho či více finančních nástrojů na účet klientů

(c) Obchodování na vlastní účet, spočívající v obchodování za použití vlastního kapitálu, které vede k uzavření transakcí ohledně jednoho nebo více finančních nástrojů

d) správa portfolia, spočívající ve správě portfolií v rámci pověření od klientů s prostorem pro jejich vlastní uvážení, pokud tato portfolia zahrnují jeden nebo více finančních nástrojů

e) upisování finančních nástrojů a / nebo umísťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí

f) umísťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí

g) úschova a správa finančních nástrojů na účet klientů, včetně svěřenecké správy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti nebo zajištění

  • Finanční nástroje jsou uvedeny v čl. 5 zákona č. 3606/2007. Konkrétně:

a) převoditelné cenné papíry

b) nástroje peněžního trhu

c) podíly v subjektech kolektivního investování

d) opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční opatření, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti

e) opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z jiného důvodu ukončení)

f) opce, futures, swapy a jakákoli jiná derivátová smlouva týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu a / nebo v MTF

(g) opce, futures, swapy, forwardy a jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak v odstavci C.6 a neurčené k obchodním účelům s charakteristikami jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovávány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě

h) derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika

i) finanční rozdílové smlouvy

j) opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, emisních povolenek nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z jiného důvodu ukončení), jakož i jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených jinde v tomto oddílu a které mají charakteristiky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo v MTF, jsou zúčtovávány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě.

ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ NÁHRADY

Je nutné, aby investoři věnovali pozornost zejména skutečnosti, že Garanční fond má právo, v souladu s ustanoveními čl. 66 odst. 7 zákona č. 2533/1997, odmítnout vyplacení náhrady investorovi v těchto případech:

a) část jeho žádosti nebo žádosti jeho protistrany je vyhodnocena jako falešná;

b) on nebo protistrana použila podvodné prostředky k získání náhrady z Garančního fondu;

c) hlavní osoba jedná jako náhradní osoba odpovědná za chráněnou službu, na kterou se vztahuje jeho požadavek, ale dostupné důkazy nenaznačují, že konečným příjemcem je osoba oprávněná k náhradě jako hlavní osoba nebo že částku kterékoliv z náhrad mohl již konečný příjemce obdržet z téhož důvodu;

d) ztráta hlavní osoby nebo protistrany byla způsobena v podstatě úmyslně nebo z jeho hrubé nedbalosti;

e) žádost byla podána po uplynutí lhůty v souladu s čl. 66, odst. 9 zákona č. 2533/1997.

OSOBY VYLOUČENÉ Z KRYTÍ GARANČNÍNO FONDU

Osoby uvedené v sekci (a) až (j) odst. 6, čl. 1 řeckého zákona č. 2533/1997 jsou vyloučeny z krytí Garančního fondu. Vyloučeni jsou konkrétně následující:

a) úvěrové instituce podle čl. 2 řeckého zákona č. 2076/1992 (Věštník řecké vlády č. 130A) a zahraniční společnosti stejného typu pokud jde o jejich předmět, bez ohledu na jejich právní formu,

b) finanční instituce podle čl. 2 řeckého zákona č. 2076/1992 (Věštník řecké vlády č. 130A) a zahraniční společnosti stejného typu pokud jde o jejich předmět, bez ohledu na jejich právní formu,

c) pojišťovny podle řeckého zákona č. 400/1976 (Věštník řecké vlády č. 130A) a zahraniční společnosti stejného typu pokud jde o jejich předmět, bez ohledu na jejich právní formu,

d) instituce kolektivního investování, společnosti zabývající se správou portfolia a zahraniční společnosti stejného typu pokud jde o jejich předmět, bez ohledu na jejich právní formu,

e) právnické osoby, na které se vztahují ustanovení řeckého zákona č. 1611/1950 (Věštník řecké vlády 340A), a zahraniční společnosti stejného typu pokud jde o jejich povahu, bez ohledu na jejich právní formu,

f) státy, ústřední správní orgány, státní služby a nadnárodní subjekty a organizace bez ohledu na jejich právní formu;

g) organizace místní správy;

h) výkonní ředitelé, členové správní rady, auditoři a další osoby, které poskytují důvěrné poradenské služby vůči členovi, jímž jsou zaměstnáni jako vedoucí, členové správní rady, auditoři nebo konzultanti, jakož i akcionáři člena, kteří vlastní nejméně 5% základního kapitálu;

i) manželé nebo pokrevní příbuzní až do druhého stupně osob uvedených v bodu h) pokud jde o stejného člena jako v případě h),

j) jakákoli jiná osoba propojená (ve smyslu odst. 5, čl. 42E řeckého zákona č. 2190/1920) s členem, který jim poskytuje chráněné investiční služby.

LEGALIZACE PŘÍJMŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI / PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

V případě, že Garanční fond má důkazy, že chráněná služba, u níž vzniká nárok na náhradu škody, je v rozporu se zákazy řeckého zákona č. 3691/2008, který je v platnosti, postoupí záležitost Komisi pro řecký zákon č. 3691/2008 a pozastaví vydání rozhodnutí až do vydání konečného rozhodnutí v souladu s ustanoveními řeckého zákona č. 3691/2008.

V souladu se zněním řeckého zákona č. 3691/2008 je zakázáno platit náhradu škody za nároky vyplývající z těch chráněných služeb, pro které bylo vydáno odsuzující rozhodnutí týkající se legalizace příjmů z protiprávních činností.

KOMPENZAČNÍ KOMISE

Rozhodnutí o nároku na odškodnění investorů a posouzení jejich pohledávek vydává výhradně Kompenzační komise složená z pěti (5) členů s tříletým funkčním obdobím a schválená Řeckou komisí pro kapitálový trh podle odst. 6 čl. 68 řeckého zákona č. 2533/1997.

V souladu s odst. 6 čl. 68 řeckého zákona č. 2533/1997 jsou členové Kompenzační komise vybráni mezi osobami s odbornými znalostmi nebo zkušenostmi v oblasti finančních záležitostí nebo příslušnými odbornými právními nebo účetními znalostmi a nemohou být členy Garančního fondu nebo nemají jakýkoli závislý pracovní poměr či jiný profesní vztah s Garančním fondem

Zároveň v souladu s odst. 6 čl. 68 řeckého zákona č. 2533/1997, rozhodnutí Kompenzační komise, pokud jde o povinnost Garančního fondu vyplatit či nevyplatit náhradu jakékoliv osobě a pokud jde o výši případné náhrady, jsou konečné.

Zatímco Kompenzační komise prošetřuje případy odškodnění, v souladu se zákonem, bere v úvahu údaje týkající se každého investora pocházející z účetních knih a údajů uchovávaných pouze členem Garančního fondu a výslovně vylučujíc jakékoli jiné důkazní materiály.

KAPITÁL GARANČNÍHO FONDU

V souladu s řeckým zákonem č. 2533/1997 je kapitál Garančního fondu tvořen výhradně z příspěvků I.S.P, které jsou jeho členy.

Výše kapitálu a jednotlivé příspěvky jeho členů jsou stanoveny v čl. 71 řeckého zákona č. 2533/1997, tak, jak byl nahrazen čl. 11 řeckého zákona č. 3756/2009.

Garanční fond shromažďuje a udržuje, výlučně z příspěvků I.S.P, kteří jsou jeho členy, prostředky nezbytné k plnění svého poslání.

ČLENOVÉ GARANČNÍHO FONDU

V současné době má Garanční fond 83 členů (5 úvěrových institucí, 52 I.S.P - členů Athénské burzy, 14 I.S.P a 12 Mutual Fund Management Companies /M.F.M.C - nečlenů Aténské burzy), které byly licencovány Řeckou bankou a Řeckou Komisí pro kapitálový trh pro poskytování investičních služeb veřejnosti.

Seznam členů Garančního fondu je uveden na internetových stránkách www.syneggiitiko.gr.

ZVLÁŠTNÍ POSTUP PRO ODŠKODNĚNÍ PODLE ZÁKONA č. 2533/1997

Zákon č. 2533/1997, který definuje fungování Garančního fondu, popisuje všechny požadavky, které investor musí splnit, a všechny postupy a lhůty, které musí dodržovat, aby uplatnil své nároky vůči Garančnímu fondu.

Je nutno poznamenat, že v případě pohledávky investora vůči I.S.P., jímž je klientem, může investor získat jakýkoliv nárok na náhradu škody pouze tehdy, není-li možné uspokojit jeho nárok vůči společnosti I.S.P. během procesu likvidace jejich aktiv.

BEZPLATNÉ SLUŽBY GARANČNÍHO FONDU INVESTORŮ

Je důležité si povšimnout, že plná ochrana poskytovaná zákonem č. 2533/1997 je naprosto bezplatná pro investory, kteří nejsou povinni poskytovat Garančnímu fondu žádný příspěvek nebo poplatek.

POSKYTOVÁNÍ VÍCE INFORMACÍ INVESTORŮM

Informace o Garančním fondu pro investiční služby obsažené v této části jsou zveřejněny jako publikace pro investory s cílem poskytnout jim základní informace. Současně je nabádá, aby si vyžádali další informace od společností, kterými jsou klienty nebo využili internetové stránky Garančního fondu, www.syneggiitiko.gr, kde mohou získat mnoho užitečných informací, které nemohou být zahrnuty ve výše uvedené informační publikaci.

Je nutno poznamenat, že tyto informace obsažené v publikaci Garančního fondu jsou poskytovány tak, aby dávaly investorům obecné pokyny a informace. Jakýkoli existující nárok investora vůči Garančnímu fondu je odděleně prošetřen Kompenzační komisí na základě stávajících skutečných faktů a vztahujících se zákonných ustanovení a nelze jej pokládat za plně pokryté poskytnutou publikací.