Zásady ochrany soukromí

Prohlášení o zásadách ochrany soukromí

Ochrana soukromí a zabezpečení osobních a finančních informací našich klientů je naší nejvyšší prioritou. Prostudujte si laskavě následující prohlášení o zásadách ochrany soukromí, které jasně vysvětlují, jak my ve společnosti Nuntius shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a chráníme Vaše klientské informace. Otevřením účtu klient tímto uděluje společnosti Nuntius svůj souhlas s takovým shromažďováním, zpracováním, uchováváním a používáním osobních informací společností Nuntius, jak je vysvětleno níže.

Shromažďování osobních informací
Společnost Nuntius shromažďuje nezbytné informace požadované pro otevření účtu, provádění transakcí a zabezpečení Vašich aktiv a Vašeho soukromí a pro poskytování Vámi požadovaných služeb. Za tímto účelem od Vás společnost Nuntius shromažďuje informace a za určitých okolností může získávat informace také od příslušných bank anebo úvěrových institucí anebo z jiných zdrojů, které nám pomáhají profilovat Vaše požadavky a preference a poskytovat Vám lepší služby.
Informace, které společnost Nuntius shromažďuje, mohou zahrnovat:
1. Informace uvedené v žádosti Osobní informace, které nám poskytnete prostřednictvím formuláře Vaší žádosti, jako je Vaše jméno, adresa, datum narození, emailová adresa, příjem a zdroje příjmu atd. za účelem vyhodnocení Vaší žádosti. Informace, které nám poskytnete, používáme také pro účely komunikace s Vámi.
2. Informace týkající se transakcí o očekávaném objemu a hodnotě Vašich transakcí, které u nás chcete provádět, abychom mohli vypracovat Váš ekonomický profil.
3. Ověřující informace nezbytné pro ověření Vaší identity, jako je identifikační průkaz, pas nebo řidičský průkaz. To zahrnuje také kontextové informace, které o Vás získáme z veřejných záznamů nebo od jiných subjektů, jež nejsou propojeny se společností Nuntius.

Používání osobních informací / VYSLOVENÍ NESOUHLASU
Společnost Nuntius používá osobní informace pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb a zajištění. Tyto informace napomáhají zlepšovat služby a přizpůsobovat zkušenosti s procházením webových stránek a umožňují nám informovat Vás o doplňkových produktech, službách nebo propagaci, které pro Vás mohou být zajímavé, a o produktech a službách, které budete požadovat, a Vy souhlasíte, že tyto údaje můžeme pro uvedené účely používat. Pokud nechcete z jakéhokoliv důvodu dostávat informace této povahy, laskavě se na nás obraťte na následující adrese: [email protected]. Ačkoliv nemáte povinnost předkládat společnosti Nuntius žádné osobní informace, které budeme požadovat, vezměte laskavě na vědomí, že jejich nepřeložení by mohl vést k neschopnosti společnosti Nuntius otevřít Váš účet nebo poskytovat Vám požadované služby. I když se snažíme zajistit, aby všechny informace, které od Vás máme, byly aktuální, přesné a kompletní, vyzýváme Vás, abyste nás laskavě kontaktovali v případě, že se některé z Vašich osobních údajů změní.

Ochrana osobních informací
Všechny osobní informace, která nám poskytnete, budou považovány za důvěrné, budeme je sdílet výhradně v rámci společnosti Nuntius a jejích propojených osob a nezpřístupníme je žádné třetí straně, s výjimkou případů regulačního nebo soudního řízení. Osobní informace, které nám poskytnete v souvislosti s Vaší registrací jako uživatele webové stránky, jsou chráněny několika způsoby. Ke svým registračním informacím máte přístup prostřednictvím hesla, jež si vyberete. Toto heslo je zakódováno, je známé pouze Vám a nebude zpřístupněno žádné třetí osobě. Registrační informace jsou uchovávány na bezpečných serverech, k nimž mají přístup výhradně oprávněné osoby znající heslo. Společnost Nuntius kóduje všechny osobní informace, které jsou převáděny společnosti Nuntius, a tak vynakládá maximální úsilí nezbytné pro zamezení přístupu neoprávněných osob k těmto informacím.

Propojené osoby a partneři
Společnost Nuntius může sdílet informace s partnery, propojenými osobami a aliancemi v případě, že budou tyto informace uvedenými propojenými osobami přiměřeně požadovány za účelem:
1. poskytnutí doplňkového obdobného produktu a služeb, které splňují Vaše potřeby a které jsou dodávány užitečným a odpovídajícím způsobem (pouze v případě, že nám dáte oprávnění tak učinit) anebo 2. obsluhy zákaznických účtů.

Nepropojené třetí osoby
Společnost Nuntius neprodává, neposkytuje licence a nepronajímá, ani jinak nezpřístupňuje osobní informace třetím stranám, s výjimkami popsanými v tomto prohlášení o ochraně soukromí. Společnost Nuntius si vyhrazuje právo zpřístupnit informace nezbytné pro agentury z oblasti úvěrového reportingu či inkasní agentury, které si tyto agentury vyžádají, aby Vám mohly poskytovat svoje služby. Za účelem zlepšování našich služeb může společnost Nuntius angažovat třetí strany, aby jí pomohli provádět určité interní funkce, jako je zpracování účetnictví, plnění, služby klientům, průzkumy spokojenosti klientů nebo jiné činnosti související se shromažďováním údajů pro naše obchodní aktivity. Používání sdílených informací se může uplatnit také při poskytování profesionálního, právního nebo účetního poradenství společnosti Nuntius. Používání sdílených informací je přísně omezeno na provádění výše uvedených činností a není povoleno pro jiné účely. Všechny třetí strany, s nimiž společnost Nuntius sdílí osobní informace, musejí tyto informace chránit v souladu s odpovídající legislativou a způsobem podobným metodě ochrany těchto informací společností Nuntius. Společnost Nuntius nebude sdílet osobní informace se třetími stranami, které podle ní nebudou schopné zajistit jejím klientům požadovanou ochranu. Pokud jste nám byli představeni obchodním zprostředkovatelem, tento obchodní zprostředkovatel může mít přístup k Vašim informacím. Tímto jednoznačně a neodvolatelně souhlasíte se sdílením informací s tímto obchodním zprostředkovatelem. Berete na vědomí, že abychom Vám mohli poskytovat služby, může být nutné převádět uvedené informace mimo Evropský hospodářský prostor, a s takovým převodem souhlasíte.

Regulační zpřístupnění
Společnost Nuntius si vyhrazuje právo zpřístupnit osobní informace třetím stranám, bude-li to požadovat zákon, regulačním orgánům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným vládním orgánům příslušné jurisdikce s cílem chránit Vaše práva anebo dodržet předpisy příslušného soudního řízení. Toto zpřístupnění může proběhnout v nutných případech, pokud regulační nebo jiný vládní orgán nestanoví jinak. Za takových okolností bude společnost Nuntius výslovně informovat třetí stranu o důvěrné povaze informací.
Aniž by tím došlo k omezení výše uvedených ustanovení, společnost Nuntius jako regulovaná řecká investiční společnost je povinna dodržovat předpisy stanovené mezivládní smlouvou mezi Řeckém a Spojenými státy a přijala všechna nezbytná opatření, aby dodržovala zákon FATCA.
Klient bere na vědomí a souhlasí, že společnost Nuntius musí zpřístupňovat informace týkající se osob povinně vykazujících v USA příslušným orgánům v souladu s požadavky zákona FATCA. Klient se může před podpisem této smlouvy obrátit na společnost Nuntius s žádostí o doplňkové informace.
Omezení odpovědnosti
Společnost Nuntius není odpovědná za zásady o ochraně soukromí ani za obsah odkazů přístupných z domény fxglobal24.com a nemá žádnou kontrolu nad používáním informací, které klient získá nebo obdrží z takových stránek. Kdykoliv se klient rozhodne vstoupit na společnou či propojenou webovou stránku, může být požádán o předložení registračních či jiných informací. Vezměte laskavě na vědomí, že takové informace jsou nahrávány třetí stranou a budou se řídit zásadami ochrany soukromí této třetí strany.

Používání souborů „cookies“
Společnost Nuntius používá soubory cookies pro zajištění Vašich obchodních aktivit a na podporu výkonnosti webových stránek fxglobal24.com. Soubory cookies používané společností Nuntius neobsahují osobní ani jiné citlivé informace. Společnost Nuntius může sdílet statistiky o používání webových stránek s renomovanými reklamními společnostmi a se svými propojenými reklamními společnostmi. Informace shromážděné reklamní společností nejsou osobně identifikovatelné. Pro správu a zlepšování webové stránky fxglobal24.com může společnost Nuntius využít třetích stran, aby sledovaly a analyzovaly používání a statistický objem informací. Tato třetí strana může používat soubory cookies ke sledování chování a může nastavit soubory cookies jménem společnosti Nuntius. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobně identifikovatelné informace.

Aktualizace prohlášení o ochraně soukromí
Části tohoto prohlášení o ochraně soukromí můžeme změnit nebo aktualizovat tak, aby odrážely změny v našich postupech nebo změny platných zákonů a nařízení. Prostudujte si čas od času toto prohlášení o ochraně soukromí, abyste se informovali o jeho případných změnách a aktualizacích. V případě, že společnost Nuntius toto prohlášení o zásadách ochrany soukromí zásadním způsobem změní, včetně ustanovení o sběru, zpracování nebo používání Vašich osobních informací, revidované prohlášení o zásadách ochrany soukromí bude vyvěšeno na webových stránkách. Klient souhlasí, že revidované prohlášení o zásadách ochrany soukromí vyvěšené na webových stránkách potvrdí, což bude představovat přijetí oznámení o provedených změnách. Případné spory vyplývající z našeho prohlášení o zásadách ochrany budou poléhat uvedenému oznámení a naší smlouvě se zákazníkem. Společnost Nuntius vyzývá klienty, aby pravidelně kontrolovali a opětovně si prostudovali tyto zásady tak, aby klienti vždy věděli, jaké údaje společnost Nuntius shromažďuje, jak je používá a komu je může společnost Nuntius zpřístupnit.
Souhlas
Přečetl/a jsem si prohlášení o zásadách ochrany soukromí, porozuměl/a jsme jeho ustanovením a souhlasím s nimi. Potvrzuji, že mám plnou moc a oprávnění zavázat se k plnění podmínek prohlášení o zásadách ochrany soukromí. V případě dotazů se na nás laskavě obraťte.