Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

S ohledem na společnost Nuntius Brokerage & Investment Services S.A. (dále jen „Nuntius“), která je brokerskou společností, jež souhlasí s uzavíráním mimoburzovních (dále jen „OTC“) kontraktů Contracts for Differences (dále jen „CFD“) a kontraktů na trzích zahraničních měn (dále jen „kontrakty FX“) s níže podepsaným zákazníkem (dále označován jako „zákazník“ nebo „Vy“), zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí, že :

 

Obchodování je velmi spekulativní a riskantní

Obchodování kontraktů CFD a FX je vysoce spekulativní, zahrnuje vysokou míru rizika ztráty a není vhodné pro všechny investory, avšak pouze pro zákazníky, kteří:

 

(a) chápou a jsou ochotní převzít související hospodářská, právní a další rizika,

 

(b) jsou zkušení a mají vědomosti o obchodování s deriváty a s typy podkladových aktiv,

 

(c) jsou z finančního hlediska schopní přijmout ztrátu významně překračující marži nebo výši vkladů, protože investoři mohou utrpět ztrátu v rozsahu celého

     kontraktu, nejen marže nebo vkladu.

 

Kontrakty CFD ani FX nejsou vhodnými investicemi pro důchodového spoření anebo konzervativní fondy. Transakce s kontrakty CFD a FX patří zejména s ohledem na používání páky k nejriskantnějším typům investic a mohou vést k rozsáhlým ztrátám. Zákazník prohlašuje, zaručuje se a souhlasí, že rozumí těmto rizikům, je ochoten a schopen finančně a jinak převzít rizika obchodování kontraktů CFD a FX a ztráta celého vkladu na účtu nezmění životní styl zákazníka.

 

Rizika související s dlouhými pozicemi s kontrakty CFD, tj. nákupy kontraktů CFD

Dlouhá pozice na trhu CFD znamená, že nakupujete CFD na trhu v rámci spekulace, že tržní cena podkladového aktiva v době mezi nákupem a prodejem poroste. Jako vlastník dlouhé pozice obecně dosáhnete zisku, pokud tržní cena podkladového aktiva v průběhu držby Vaší dlouhé pozice poroste. Naopak obecně utrpíte ztrátu, bude-li tržní cena podkladového aktiva v průběhu držby Vaší dlouhé pozice klesat. Vaše potenciální ztráta tedy může být větší, než marže složená na počátku. Navíc můžete utrpět ztrátu v průběhu ukončení Vaší pozice v případě, že nebudete mít dostatečnou likviditu pro marži na Vašem účtu, abyste zachovali svoji pozici otevřenou.

 

Rizika související s krátkými pozicemi s kontrakty CFD, tj. prodeje kontraktů CFD

Krátká pozice na trhu CFD znamená, že nakupujete CFD na trhu v rámci spekulace, že tržní cena podkladového aktiva bude v době mezi nákupem a prodejem klesat. Jako vlastník krátké pozice obecně dosáhnete zisku, pokud tržní cena podkladového aktiva v průběhu držby Vaší krátké pozice poklesne. Naopak obecně utrpíte ztrátu, bude-li tržní cena podkladového aktiva v průběhu držby Vaší krátké pozice růst. Vaše potenciální ztráta tedy může být větší, než marže složená na počátku. Navíc můžete utrpět ztrátu v průběhu ukončení Vaší pozice v případě, že nebudete mít dostatečnou likviditu pro marži na Vašem účtu, abyste zachovali svoji pozici otevřenou.

 

Vysoká páka a nízká marže může vést k rychlé ztrátě

Vysoký stupeň „převodu” nebo „páky“ je specifickou charakteristikou kontraktů CFD i FX. Dopad páky způsobuje, že investování do kontraktů CFD je riskantnější než investování do podkladového aktiva. To vyplývá ze systému marží, který se používá pro kontrakty CFD, což obecně zahrnuje malý vklad v poměru k celkové velikosti transakce, takže poměrně malý pohyb ceny podkladového aktiva může mít velmi dramatický dopad na Váš obchod. To může být výhodné i nevýhodné. Malý pohyb ceny ve Váš prospěch může vést k vysoké návratnosti investovaného vkladu, avšak malý pohyb ve Váš neprospěch může vyústit ve vysokou ztrátu. Vaše ztráty nikdy nepřekročí zůstatek na Vašem účtu, který dosáhne nulové hodnoty, budou-li ztráty větší než uložená částka. K takovým ztrátám může dojít poměrně rychle. Čím větší je páka, tím větší je také riziko. Velikost páky proto částečně určuje výsledek investice.

 

 

 

 

Požadavky na marži

Zákazník musí neustále dodržet minimální požadavek na marži pro svoje otevřené pozice. Je odpovědností zákazníka sledovat zůstatek na svém účtu. Zákazník může obdržet výzvu k doplňkové úhradě marže (margin call), tj. k vložení dodatkové částky v případě, že marže na příslušném účtu je příliš nízká. Společnost Nuntius má právo uzavřít všechny otevřené pozice, kdykoliv není dodržen požadavek na minimální marži, a to může vést k ukončení zákazníkových kontraktů CFD nebo FX se ztrátou, za niž budete odpovědní Vy jako koncoví uživatelé.

 

Spread

Rozdíl mezi naší nákupní cenou a naší prodejní cenou se nazývá „náš spread“. Naše spready stanovujeme na základě svého výhradního rozhodnutí, protože pracujeme prostřednictvím poskytovatelů likvidity na trzích CFD a FX pro koncové klienty, a každá změna je okamžitě platná. Informace o našem spreadu, páce, poplatcích za přerolování a době, kdy se obchoduje na jednotlivých trzích, jsou uvedeny v obchodních podmínkách pro trhy CFD a v obchodních podmínkách pro trhy FX na webových stránkách společnosti Nuntius.

 

Vyrovnání v hotovosti

Zákazník bere na vědomí, že pokud jde o kontrakty CFD a FX, lze vyrovnání provádět výhradně v hotovosti a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou částečně určuje výsledek investování.

 

Střety zájmů

Společnost Nuntius je prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity protistranou všech transakcí uzavřených na základě smlouvy se zákazníkem, které jsou plně zajištěny nebo automatizovaně zpracovány prostřednictvím metody STP a předávány poskytovatelům likvidity. Zájmy společnosti Nuntius proto mohou být ve střetu s Vašimi zájmy. Naše zásady střetu zájmů jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Nuntius.

 

 

 

 

Transakce OTC

Při obchodování kontraktů CFD nebo FX u naší společnosti nebudou příslušné transakce prováděny na uznávané nebo specializované investiční burze a jsou označovány jako mimoburzovní (OTC) transakce mimo organizované trhy. Všechny pozice, které budou otevřeny prostřednictvím naší společnosti, musejí být námi také ukončeny a nemůže je ukončit žádný jiný subjekt. Transakce OTC mohou zahrnovat větší riziko než investování do burzovních kontraktů/produktů, protože neexistuje žádný trh, na němž by bylo možné ukončit nebo otevřít pozici. Může se stát, že nebude možné zrušit určitou pozici, stanovit hodnotu pozice vyplývající z transakce OTC nebo vyhodnotit míru souvisejícího rizika. Nákupní ceny a prodejní ceny nemusíme kótovat my, budou stanoveny na základě zásad nejlepšího plnění platných pro daný trh. Neexistuje žádné ústřední zúčtování ani záruka poskytovaná jinou stranou, která by se týkala platebních závazků společnosti Nuntius ve vztahu k zákazníkovi, takže zákazník je ve vztahu ke společnosti Nuntius, jejím poskytovatelům likvidity a bankám vystaven úvěrovému riziku. O plnění všech kontraktů na účtu zákazníka a o vrácení případné marže nebo předmětu zajištění musí zákazník požádat společnost Nuntius.

 

Ceny, marže a ocenění stanovují poskytovatelé likvidity společnosti Nuntius a mohou být odlišné od cen uváděných jinými zdroji.

 

Poskytovatelé likvidity společnosti Nuntius budou předkládat ceny, které budou používány pro obchodování, ocenění pozic zákazníka a stanovení požadavků na marži v souladu se zásadami a postupy pro obchodování a s tržními informacemi společnosti Nuntius a v souladu s nabídkami jejích poskytovatelů likvidity. Plnění Vašich kontraktů CFD nebo FX bude záviset na cenách stanovených společností Nuntius a na fluktuacích trhu podkladového aktiva, k němuž se Váš kontrakt vztahuje. Každé podkladové aktivum proto nese specifická rizika, která ovlivňují výsledek příslušné pozice CFD.

 

Naše ceny pro daný trh jsou vypočítány odkazem na cenu příslušného podkladového aktiva, kterou získáváme od externích referenčních zdrojů nebo burz třetích stran. Pro svoje kontrakty CFD a FX získáváme údaje o cenách od velkoobchodních účastníků na trhu. I když očekáváme, že tyto ceny budou přiměřeně odpovídat cenám dostupným na trhu, naše ceny se mohou lišit od cen nabízených bankám a jiným účastníkům trhu. Společnost Nuntius má velkou volnost při stanovování a výběru marže v souladu s nabídkou poskytovatelů likvidity. Společnost Nuntius je oprávněna převádět fondy na účtu zákazníka určené pro marži do měny, kterou společnost Nuntius stanoví dle svého výhradního rozhodnutí na základě aktuálních běžných sazeb na peněžním trhu v souladu s nabídkou poskytovatelů likvidity.

 

 

Práva k podkladovým aktivům

Nemáte žádné právo ani povinnost ve vztahu k podkladovým nástrojům nebo k aktivům, které souvisejí s Vašimi kontrakty CFD nebo FX. Zákazník bere na vědomí, že kontrakty CFD mohou mít odlišná podkladová aktiva, jako jsou akcie, indexy, měny a komodity, jak je uvedeno v obchodních podmínkách pro trhy CFD a v obchodních podmínkách pro trhy FX na webových stránkách společnosti Nuntius.

 

Měnové riziko

Investování do kontraktů FX a CDF s podkladovým aktivem uvedeným v měně jiné, než je Vaše základní měna, zahrnuje měnové riziko, protože jakmile je kontrakt CFD nebo FX vypořádán v měně jiné, než je Vaše základní měna, výše připsané částky může být ovlivněna jejím převodem do základní měny.

 

Obchodování pomocí jednoho kliknutí a okamžité provedení

Náš online obchodní systému umožňuje okamžitý přenos příkazů zákazníků, jakmile zákazník zadá pomyslnou hodnotu a klikne na tlačítko „koupit/prodat.“ To znamená, že po kliknutí na tlačítko „koupit/prodat“ neexistuje možnost přezkoumat příkaz a příkazy typu market není možné zrušit ani upravit. Tato funkce může být odlišná od jiných obchodních systémů, které používáte. Zákazník by si měl vyzkoušet demo obchodní systém, aby se seznámil s online obchodním systémem, než začne skutečně obchodovat online se společností Nuntius. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v případě použití online obchodního systému zákazník souhlasí s používáním systému jednoho kliknutí a přijímá riziko této funkce okamžitého přenosu/provedení.

 

Telefonické příkazy a okamžité provádění

Příkazy typu market zadávané telefonicky prostřednictvím obchodního oddělení našich poskytovatelů likvidity na čísle +302111986260 jsou provedeny, jakmile telefonní operátor po zadání příkazu zákazníkem prohlásí „dohodnuto (deal)“ nebo „provedeno (done)“. Po takovém potvrzení telefonním operátorem zákazník prodal nebo koupil a nemůže již příkaz typu market zrušit. Zadáním příkazů typu market prostřednictvím obchodního oddělení poskytovatelů likvidity naší společnosti bere zákazník na vědomí a souhlasí s okamžitým provedením a přijímá riziko s touto funkcí okamžitého provedení spojené.

 

Společnost Nuntius není poradcem ani zmocněncem zákazníka

V případech, kdy společnosti Nuntius poskytne generická doporučení k obchodování, taková generická doporučení nepředstavují osobní doporučení ani investiční poradenství a neberou v úvahu Vaše osobní okolnosti ani Vaše investiční cíle, ani se nejedná o nabídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoliv kontraktů na trzích zahraničních měn nebo meziměnových kontraktů. Každé rozhodnutí zákazníka zobchodovat kontrakt CFD nebo FX se společností Nuntius a každé rozhodnutí, zda je příslušná transakce pro zákazníka vhodná, je nezávislým rozhodnutím zákazníka. Společnost Nuntius nejedná jako poradce ani neslouží jako zmocněnec zákazníka. Zákazník souhlasí, že společnost Nuntius a její poskytovatelé likvidity nemají žádnou fiduciární povinnost vůči zákazníkovi a žádné závazky s tím spojené a nejsou odpovědní za případné závazky, nároky, škody, náklady a výdaje, včetně nákladů právního zastoupení souvisejících s případy, kdy bude zákazník sledovat generická doporučení k obchodování společnosti a bude či nebude jednat na základě libovolného z těchto generických doporučení nebo informací poskytnutých společností Nuntius.

 

Doporučení nejsou garantována

Generická tržní doporučení poskytovaná společností Nuntius jsou založena výhradně na úsudku zaměstnanců společnosti Nuntius a měla by být jako taková posuzována. Zákazník bere na vědomí, že veškeré transakce uzavírá na základě svého vlastního úsudku. Jakákoliv tržní doporučení jsou pouze generická a mohou či nemusejí odpovídat pozicím trhů nebo záměrům společnosti Nuntius anebo jejích spřízněných osob. Generická tržní doporučení společnosti Nuntius jsou založena na informacích, které jsou považovány za spolehlivé, společnost Nuntius však nemůže zaručit a nezaručuje jejich přesnost a kompletnost, ani neprohlašuje, že jednání na základě těchto generických doporučení sníží nebo odstraní riziko související v obchodování kontraktů CFD anebo FX.

 

Žádné záruky zisků či vyhnutí se ztrátám

Při obchodování kontraktů CFD a FX neposkytujeme žádné záruky zisků či vyhnutí se ztrátám. Zákazník žádné takové záruky od společnosti Nuntius ani od jejích případných zástupců neobdržel. Zákazník si je vědom rizik souvisejících s obchodování kontraktů CFD a FX a je finančně schopen unést taková rizika a vyrovnat se s případnou ztrátou.

 

 

Zákazník nemusí být schopen ukončit otevřené pozice

Vzhledem k podmínkám na trhu, které mohou způsobit neobvyklé a rychlé fluktuace tržních cen, či vzhledem k jiným okolnostem se může stát, že společnost Nuntius nebude schopná ukončit pozici zákazníka za cenu uvedenou zákazníkem, a kontroly rizika používané společností Nuntius anebo jejími poskytovateli likvidity mohou selhat. Zákazník souhlasí, že pokud se tak stane, společnost Nuntius neponese žádnou odpovědnost.

 

 

Obchodování přes internet

Pokud zákazník obchoduje online (prostřednictvím internetu), nebude společnost Nuntius odpovědná za žádné nároky, ztráty, škody, náklady ani výdaje přímo či nepřímo způsobené vadným fungováním, přerušením či selháním přenosu, komunikačního systému, počítačových přístrojů nebo obchodního softwaru, který bude vlastnictvím společnosti Nuntius, zákazníka či libovolné burzy, nebo systému vypořádání a zúčtování.

 

Telefonické příkazy

Společnost Nuntius není odpovědná za přerušení, vadné fungování či selhání telefonických přístrojů a nezaručuje dostupnost své telefonní linky. Aby se zamezilo pochybnostem, zákazník bere na vědomí, že společnost Nuntius nemusí být vždy telefonicky dosažitelná. V takových případech zadá zákazník svůj příkaz prostřednictvím jiných nástrojů nabízených společností Nuntius a Safecap.

 

Chyby v kótacích

Objeví-li se chyba v kótacích (včetně reakcí na žádosti zákazníka), nebude společnost Nuntius odpovědná za výsledné chyby v zůstatcích účtů a vyhrazuje si právo provést na příslušném účtu nezbytné opravy a úpravy. Jakýkoliv spor, který vyplyne z takových chyb v kótacích, bude vyřešen na základě reálné tržní hodnoty, jak ji dle svého výhradního rozhodnutí a v dobré víře stanoví společnost Nuntius s ohledem na příslušný trh v době, kdy se chyba objevila. V případech, kdy se ceny na běžném trhu budou odchylovat od cen, které společnost Nuntius uvádí na obrazovce, vynaloží společnost Nuntius nejvyšší možné úsilí za účelem provedení transakcí za ceny shodné či co nejbližší cenám na běžném trhu. Tyto ceny na běžném trhu budou ceny, které se v konečném důsledku zobrazí ve výpisech zákazníků. To může i nemusí nepříznivě ovlivnit realizované a nerealizované zisky a ztráty zákazníka.

 

Náhrada

Společnost Nuntius je členem společného záručního fondu pro investiční služby pro klienty investičních firem regulovaných v Řecké republice. Zákazníci budou mít nárok na náhradu v rámci společného záručního fondu v případech, kdy nebudeme schopni plnit naše povinnosti a závazky, které vyplynou z Vašich nároků. Náhrada, která Vám bude poskytnuta ze společného záručního fondu, nepřekročí třicet tisíc eur (30 000). To se vztahuje na Vaše souhrnné nároky vznesené proti nám.

Společnost Nuntius převádí Vaše vklady svým poskytovatelům likvidity. Jsou-li finanční prostředky u třetí strany (u banky nebo poskytovatele likvidity jako Safecap nebo jiné třetí strany), společnost Nuntius nenese žádnou odpovědnost v případě porušení, bankrotu nebo jiné ztráty finančních prostředků koncových uživatelů.

 

SOUHLASÍM/SOUHLASÍME, ŽE JSEM PŘEČETL/JSME PŘEČETLI, POROZUMĚL/POROZUMĚLI A SOUHLASÍM/SOUHLASÍME S PROHLÁŠENÍM O RIZICÍCH A POSTUPECH UVEDENÝCH VÝŠE